အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်၏ကက်တလောက်
စာရေးသူ (လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်း)
အစည်းအဝေးအမည်
တူညီခေါင်းစဉ်
ခေါင်းစဉ်
  • Revista de Investigação e Divulgação em Educação Matemáticaournal title
ISBN
ဘာသာရပ်များ Education: Special aspects of education | Science: Mathematics
အခြားစာရေးသူများ / ပံ့ပိုးသူများ
စာစဉ်အမည်နှင့်အမှတ်
မျိုးတူစုအမှတ်

National Library of Myanmar (Nay Pyi Taw)
Yarzathingaha Road, Kumudra Kyar Pan Round About,Ottaya Thiri Township, Nay Pyi Taw, Myanmar